ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในขบวนการผลิตหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือ จากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปรกติ เป็นเวลา 12 หรือ 24 เดือน (ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์) นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และไม่ครอบคลุมในกรณีเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เช่น มีกรวดทราย ตะกอน น้ำเค็ม น้ำกร่อย น้ำเคมีที่เป็นกรดหรือด่าง น้ำแห้ง การสูบจากท่อประปาโดยตรง ท่อทางสูบรั่ว แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาด อุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม การขนส่ง
  2. การติดตั้งหรือการใช้งาน การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
  3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย
  4. การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
  5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส
  6. การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ
  7. หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย
  8. ถอดรื้อผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ อนุมัติจากทางบริษัทฯ ก่อนส่งคืนเพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า
 2. การรับประกันไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
 3. ชิ้นส่วนอะไหล่มีระยะเวลาการรับประกันเป็นพิเศษมากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันพิเศษดังกล่าวแต่ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ จะคิดค่าอะไหล่รวมกับค่าเดินทาง หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันตามปกติ
 4. ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือบกพร่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ ชำรุด หรือ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตามดุลยพินิจของบริษัท
 5. การรับประกันจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันวันที่ซื้อโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน (ใบกำกับภาษี) เป็นหลักฐาน
 6. บริษัทฯ ยินดีขยายการรับประกันเพิ่มเติมอีก 90 วันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 7. การตัดสินของบริษัทฯ ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใด ๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ